Portāla www.darbsvacija.lv lietošanas noteikumi

SIA "Cef Recruitment & Solutions" (turpmāk – CEF) ir licencēts uzņēmums (Nodarbinātības valsts aģentūras licence Nr.27/2016), kurš bez maksas piedāvā darbiekārtošanas un ar to saistītos starpniecības nodrošināšanas pakalpojumus. Piedāvātie pakalpojumi ir droši un uzticami, nosacījumi — godīgi, bet sadarbības partneri pārbaudīti. Sniedzot minētos pakalpojumus, CEF iegūst un apstrādā fizisko personu datus.

Šie “Portāla www.darbsvacija.lv lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā persona var izmantot portālu, reģistrēties portālā, ievietot tajā informāciju, kā arī saņemt tajā pieejamos pakalpojumus; nosaka kārtību, kādā CEF apstrādā fizisko personu datus un datu subjekta tiesības.

CEF, kā datu pārzinis, apstrādā personas datus par darba meklētājiem un darba devējiem juridiskajām un to pilnvarotajām personām un personas datu aizsardzības prasības izpilda Latvijā, ievērojot Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), kā arī citu Latvijā saistošo normatīvo aktu prasības.

1. Definīcijas

1.1. CEF - SIA "Cef Recruitment & Solutions" (reģ.Nr.40103855061, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 73, 1. birojs, Rīga, LV-1013, Latvija; e-pasts: office@cef.lv, telefons: +371 6780 33 55).

1.2. CEF pakalpojumi – visi pakalpojumi, kas paredzēti darba meklētājiem tīmekļvietnē www.darbsvacija.lv, un darbā iekārtošanas starpniecības nodrošināšanas pakalpojumi (tajā skaitā Lietotāja iespēja pievienot savus personas datus, meklēt un saņemt atbilstošus darba piedāvājumus, utt.).

1.3. Lietotājs – jebkura fiziska persona, kura ir piekritusi šiem Noteikumiem un izmanto Portālu līdz Reģistrēta Lietotāja konta izveidei.

1.4. Lietotāja konts – Portālā Reģistrēta Lietotāja datu profils ar Reģistrētam Lietotājam paredzēto Portāla funkcionalitāti.

1.5. Reģistrēts Lietotājs – Portāla Lietotājs, kurš ir piekritis šiem Noteikumiem un ir reģistrējies Portālā, izveidojot Lietotāja kontu.

1.6. Piekļuves rekvizīti – Reģistrēta Lietotāja identifikators un parole, kura tiek izvēlēta un piešķirta, izveidojot Reģistrēta Lietotāja kontu Portālā.

1.7. Portāls – CEF administrēta tīmekļvietne www.darbsvacija.lv, kas paredzēta starpniecības pakalpojumu sniegšanai darbā iekārtošanā fiziskajām personām Latvijā un ārvalstīs.

1.8. Jēdzieni: personas dati, datu subjekts, personas datu apstrāde, pārzinis, apstrādātājs Noteikumos lietoti tādā nozīmē, kādā tie definēti Regulā.

2. Portāla mērķis un vispārīgie noteikumi

2.1. Portāla mērķis ir sniegt Lietotājam iespēju regulāri saņemt jaunāko informāciju par darba vakancēm Latvijā un ārvalstīs. Tāpat Portāla mērķis ir sniegt iespēju Lietotājam iesniegt savus personas datus CEF, ar mērķi piemeklēt vispiemērotākās darba iespējas. CEF pakalpojumi ietver sevī Reģistrēta Lietotāja datu saglabāšanu Portālā.

2.2. Šie Lietošanas noteikumi ir saistoši katram Lietotājam. Portālā nav iespējams sākt CEF pakalpojumu izmantošanu, kamēr Lietotājs elektroniski nav akceptējis šos Noteikumus. No brīža, kad Lietotājs ir apstiprinājis Noteikumus, uzklikšķinot attiecīgo pogu Portālā un ir sācis veikt darbības, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis Noteikumiem un ir atbildīgs par to ievērošanu.

2.3. Portāls ir pieejams visiem tīmekļa lietotājiem visu diennakti. Portāla darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas var būt saistīti ar Portāla un to sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

2.4. Portāla darbība tiek nodrošināta tikai tīmekļa pārlūkprogrammu Google Chrome un Mozilla Firefox versijās, kas tiek oficiāli atbalstītas no to izstrādātāju puses. Citu versiju vai pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu Portāla funkcionalitāti.

3. Portāla lietošanas noteikumi, tā lietotāja tiesības un pienākumi

3.1. Lietotājam ir tiesības bez maksas izmantot Portālu šādā kārtībā:

3.1.1. noklikšķinot uz attiecīgo Portālā pieejamo vakanci un tās aprakstu, brīvi iesniegt savu pieteikumu uz kādu no Portālā izsludinātajām vakancēm. Šādā gadījumā automātiski tiek izveidots Reģistrēta Lietotāja konts un tiek ģenerēta parole, kuru Reģistrētam Lietotājam pēc tam ir obligāti jāmaina uz savu paroli. Iesniegto pieteikumu uz vakanci CEF pārbauda, lai noteiktu personas atbilstību pieteiktajai vakancei, ietverot arī iespējamās darba intervijas. Reģistrēts Lietotājs saņems informāciju par viņa kandidatūras akceptēšanu vai noraidīšanu tālākam atlases procesam vai attiecīgajai vakancei;

3.1.2. pašam Lietotājam izveidojot Reģistrēta Lietotāja kontu, Reģistrēts Lietotājs piekrīt saņemt uz e-pasta adresi aktuālo informāciju par vakancēm, kuras atbilst Reģistrēta Lietotāja datu laukos vai pievienotajos CV norādītajiem datiem. Līdz ar to Reģistrēts Lietotājs ir brīdināts, ka šādu jaunumu saņemšana ir noklusētais iestatījums. Reģistrēts Lietotājs var brīvi izvēlēties, vai pieteikties uz kādu no pieejamajām vakancēm. Reģistrēts Lietotājs savā kontā var atzīmēt, ka nevēlas saņemt informāciju par vakancēm un šādā gadījumā CEF nesūtīs papildu informāciju.

3.2. Lai patstāvīgi izveidotu Reģistrēta Lietotāja kontu, Lietotājam ir jāaktivizē komanda “Reģistrēt anketu” un pēc tam jāaizpilda obligāti pieprasītie datu lauki. Ar vienu e-pasta adresi var izveidot tikai vienu Reģistrēta Lietotāja kontu.

3.3. Portāla lietotāju atbildība

3.3.1. Reģistrēts Lietotājs, veicot reģistrāciju Portālā, kā lietotāja vārdu izvēlas savu e-pasta adresi un izvēlas savu paroli. Reģistrēts Lietotājs pats nodrošina Piekļuves rekvizītu (paroles) konfidencialitāti un ir pilnībā atbildīgs par to izmantošanu.

3.3.2. Ja Lietotājs ir aizmirsis Piekļuves rekvizītus vai tam ir aizdomas, ka tie ir kļuvuši pieejami trešajām personām, Lietotājam nekavējoties jānomaina parole Reģistrēta Lietotāja kontā vai par to jāpaziņo CEF.

3.3.3. Izmantojot Portālu, tā lietotājs par sevi ievada tikai pareizus un precīzus datus Datu bāzē, kas nesatur nepareizu vai kļūdainu informāciju par Reģistrēta Lietotāja izglītību, darba pieredzi vai rakstura īpašībām. Reģistrēts Lietotājs ir pats atbildīgs par kaitējumu, kas radies Reģistrētam Lietotājam, CEF un jebkurām trešajām personām, ja tā iesniegtie personas dati ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi.

3.3.4. Reģistrētam Lietotājam ir tiesības pašam jebkurā laikā mainīt savus iesniegtos personas datus Lietotāja kontā, ja tie ir nepareizi vai novecojuši. Reģistrētam Lietotājam ir tiesības arī dzēst savu kontu saskaņā ar Lietotāja kontā iekļautajiem norādījumiem.

3.3.5. Visas autortiesības uz Portāla programmām pieder CEF. Reģistrēts Lietotājs nav tiesīgs veikt nekādas izmaiņas programmu vidē. Saskaņā ar šiem Noteikumiem CEF piešķir Reģistrētam Lietotājam ierobežotas, neekskluzīvas, trešajām personām nenododamas tiesības piekļūt Portālam un lietot tā funkcionalitātē iekļautos CEF pakalpojumus. Jebkāda Portāla neatļauta izmantošana vai datu neatļauta izplatīšana nekavējoties atsauc šīs ierobežotās tiesības.

3.3.6. Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, Portāla lietotājam jānorāda informācijas avots. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

3.3.7. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību. Lietotājs nedrīkst Portālā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu.

3.3.8. Jebkuram Portāla lietotājam ir aizliegts:

3.3.8.1. reģistrēties ar citas personas datiem, tos norādot Portālā;

3.3.8.2. iejaukties Portāla programmas darbībā;

3.3.8.3. veikt reverso inženieriju;

3.3.8.4. veidot atvasinājumus no Portāla grafiskajiem elementiem, teksta, programmas koda, attēliem un citām Portāla sastāvdaļām;

3.3.8.5. izmantot ierīces, programmas, vīrusus, lai traucētu, pārtrauktu vai radītu bojājumus Portālam vai ierobežotu tā darbību;

3.3.8.6. īstenot jebkādas darbības, kas nesamērīgi noslogo Portālu, veikt izkliedētā pakalpojuma atteikuma uzbrukumus ar jebkādu mērķi;

3.3.8.7. piešķirt tiesības izmantot Portālu trešajām personām;

3.3.8.8. apiet jebkāda veida šifrēšanas vai cita veida drošības paņēmienus, kuri tiek izmantoti Portāla darbībā (ieskaitot Portāla lietotāja identifikatoru vai paroļu zagšanu, kā arī citiem Portāla lietotājiem piešķirto identifikatoru un paroļu izmantošanu ar mērķi piekļūt cita Reģistrēta Lietotāja kontam un datiem);

3.3.8.9. veikt darbības, kas būtu vērstas uz Portāla bojāšanu, vai tā drošības sistēmu apiešanu, vai nelegālu Portāla vai tā datu kopēšanu. Par nelegālām darbībām ar Portālu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, “robotus”), neatkarīgi no šo darbību mērķa;

3.3.8.10. sniegt jebkādu palīdzību vai atbalstu trešajām personām minēto darbību veicināšanai.

3.3.9. Par šo Noteikumu neievērošanu CEF var bloķēt Reģistrēta Lietotāja kontu uz laiku vai pavisam. Bloķēšanas gadījumā tiks nosūtīta informācija uz Reģistrēta Lietotāja e-pasta adresi.

3.3.10. Ja Reģistrēts Lietotājs nav izmantojis kontu 2 gadu laikā no pēdējās izmantošanas reizes (pēdējās autentifikācijas reizes datums un laiks, no kura Reģistrēts Lietotājs 2 gadus nav veicis autentifikāciju Portālā ar lietotāja vārdu un paroli), tas tiks neatgriezeniski dzēsts kopā ar visu Reģistrētam Lietotāja kontam pievienoto informāciju un personas datiem.

3.3.11. Šo Noteikumu neievērošana, un/vai Portāla lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot citu Lietotāja identifikatoru un pieejas paroli var tikt uzskatīta arī par Portāla apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam var tikt klasificēts kā noziedzīgs nodarījums.

3.3.12. Reģistrētam Lietotājam jāziņo CEF par visiem gadījumiem, ja ir aizdomas par esošu vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi Reģistrēta Lietotāja kontam vai datiem, kā arī par kļūdainu Portāla darbu.

3.4. CEF tiesības un pienākumi

3.4.1. Par Portāla darbības nodrošināšanu ir atbildīgs CEF.

3.4.2. CEF nav paredzamā darba līguma vai jebkāda cita līguma puse; nav Reģistrēta Lietotāja darba devējs. CEF neatbild par turpmākām saistībām, kā arī jebkādu personas datu apstrādi, ko veic trešās personas, kas piedāvā vakanci Portālā. CEF negarantē vakances pieejamību vai darba atrašanas iespējas visiem Portāla lietotājiem, jo lēmumu par darba līguma vai cita sadarbības līguma slēgšanu darbu izpildei pieņem tikai attiecīgā trešā persona.

3.4.3. CEF saglabā Reģistrēta Lietotāja personas datus visa CEF pakalpojumu sniegšanas procesa laikā līdz Reģistrēta Lietotāja konta dzēšanai.

3.4.4. CEF sniedz un koordinē atbilžu sniegšanu uz Lietotāju uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par Portāla darbību vai ar to saistīto informāciju.

3.4.5. CEF ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt CEF pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Portālā pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, kā arī Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.

3.4.6. CEF neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam / Reģistrētam Lietotājam, izmantojot Portālu, kā arī gadījumos, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Portālu, izmantojot Reģistrētam Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus, kā arī par Lietotāja/ Reģistrēta Lietotāja konta dzēšanu, kas tiek veikta saskaņā ar šiem Noteikumiem.

3.4.7. CEF nenes atbildību par to, ka Lietotājs / Reģistrēts Lietotājs nevar pienācīgā veidā izmantot Portālu, ja Lietotāja / Reģistrēta Lietotāja rīcībā nav nepieciešamo iekārtu, programmatūras, operētājsistēmas vai cita tehniskā nodrošinājuma.

3.4.8. CEF neuzņemas atbildību par tādām personas datu apstrādes darbībām, kuras veic citas personas, kuras Portāla lietotāja datus tiesiski ieguvušas, izmantojot CEF pakalpojumus vai Portālu, vai kurām Portāla lietotājs pats ir nodevis savus datus.

4. Piekļuves rekvizītu atjaunošana

4.1. Lai atjaunotu aizmirstu paroli, Reģistrētam Lietotājam ir jāaktivizē komanda “Atgādināt paroli” un pēc tam jānorāda e-pasta adrese, ar kuru Reģistrēts Lietotājs sākotnēji reģistrējās Portālā. Uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite paroles atjaunošanai.

5. Citi noteikumi

5.1. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp CEF un Lietotāju / Reģistrētu Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi Latvijas Republikas tiesā vispārējā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikā saistošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Personas datu apstrādes mērķi

6.1. CEF iegūst personas datus, pamatojoties uz Lietotāja vai Reģistrēta Lietotāja (fiziskās personas) sniegto informāciju par sevi uz piekrišanas pamata, reģistrējot darba meklētāja anketu. CEF apstrādā Portālā ievadītos personas datus šādiem mērķiem:

6.1.1. lai darba meklētājiem izteiktu atbilstošus darba piedāvājumus ārvalstīs un sniegtu nepieciešamos darbiekārtošanas pakalpojumus;

6.1.2. darba piedāvājumu ārvalstīs nosūtīšanai potenciālajiem darba meklētājiem, tostarp darba meklētāju vajadzību analīzes veikšanai šī mērķa sasniegšanai;

6.1.3. potenciālo darba meklētāju uzskaitei;

6.1.4. darba meklētāju novērtēšanai un atlasei.

7. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

7.1. CEF apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

7.1.1. datu subjekta piekrišana;

7.1.2. līguma noslēgšanas vai līguma izpildes mērķiem;

7.1.3. ar Latvijas Republikā saistošu normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;

7.1.4. leģitīmās intereses nodrošināšana.

8. Personas datu saņēmēju kategorijas

8.1. Portāla lietotāja - darba meklētāja personas datiem var būt piekļuve CEF darbiniekiem, apstrādātājiem, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos CEF (tam noteikto juridisko pienākumu ietvaros) var nodot informāciju citām trešajām personām, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Valsts ieņēmumu dienestam u.c.

8.2. CEF savā darbībā var izmantot ārpakalpojumus (datu apstrādātājus), lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

9. Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu un datu dzēšana

9.1. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt. Reģistrēta Lietotāja konta dzēšana tiek veikta saskaņā ar šajos Noteikumos paredzēto kārtību.

9.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Reģistrēta Lietotāja piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

9.3. CEF ir tiesīgs glabāt Reģistrēta Lietotāja datus noteiktu laiku pēc tā konta slēgšanas, ja tas pamatots ar tiesībām, kas izriet no CEF nosacījumiem, likumiem vai citiem tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem eventuālo pretenziju iesniegšanai attiecīgajā periodā.

10. Personas datu glabāšanas ilgums

10.1. CEF glabā personas datus atbilstoši Noteikumos definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

10.1.1. pastāv Latvijas Republikā saistošajos normatīvajos aktos noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laika periodu;

10.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses, kas var izrietēt no Latvijas Republikā saistošajos normatīvajos aktos noteiktajiem iespējamajiem prasījumu tiesību noilguma termiņiem vai citiem apstākļiem;

10.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

10.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

11. Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

11.1. Lai no CEF saņemtu informāciju par saviem CEF apstrādātiem personas datiem vai realizētu citas datu subjekta tiesības, Portāla lietotājam kā datu subjektam pēc izvēles ir jāiesniedz:

11.1.1. rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts SIA "Cef Recruitment & Solutions", Bieķensalas iela 21, Rīga, LV-1004;

11.1.2. iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts SIA "Cef Recruitment & Solutions" un nosūtīts uz e-pasta adresi: office@cef.lv.

11.2. CEF veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta vai e-pasta adresi). Atbildi var saņemt arī klātienē CEF birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

11.3. Datu subjektam atsevišķos gadījumos ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu vai datu pārnesamību atbilstoši Regulas noteikumiem.

11.4. CEF neveic automatizētu personas datu apstrādi.

11.5. Ja datu subjektam šķiet, ka viņa tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts var iesniegt sūdzību personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei atbilstoši datu subjekta pastāvīgajai dzīvesvietai. Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā - Datu valsts inspekcija Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.

12. Sīkdatņu lietošana

12.1. Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek ievietotas Portāla apmeklētāja datorā, lai uzlabotu Portāla darbību, lai atpazītu Portāla lietotāju un atvieglotu tam Portāla izmantošanu. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs lietot Portālu, taču tas var ierobežot lietotājam Portāla izmantošanas iespējas.

12.2. CEF izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

12.2.1. interneta sesiju pārvaldībai un Portāla lietotāju autentifikācijai;

12.2.2. Portāla funkcionalitātes nodrošināšanai;

12.2.3. lai iegūtu statistikas datus par Portāla apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, tīmekļvietnē pavadīto laiku;

12.2.4. lai uzlabotu Portāla darbības efektivitāti.

12.3. CEF neizmanto sīkdatnes, lai veiktu Portāla lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc CEF informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa piekrišanu sīkdatņu ievietošanai. Portālā faktiski izmantojamo sīkdatņu lietošanas tiesiskais pamats ir CEF leģitīmā interese.

12.4. Apmeklējot Portālu, Lietotāja iekārta var iegūt trešo personu sīkdatnes. CEF izmanto dažādus trešo personu rīkus, sociālos tīklus un platformas (piemēram, facebook.com, google analytics), caur kurām Portāla lietotāja iekārtā tiek iesūtītas trešo personu sīkdatnes. CEF neatbild par trešo personu sīkdatnēm, bet informē, ka CEF sociāla tīkla konta apmeklēšana var veicināt dažādu Portāla lietotāja datu apstrādi (piemēram, lietotāja intereses, apmeklēšanas laikus u.c. informāciju), ko veic trešās personas atbilstoši to privātuma politikās norādītajiem mērķiem un kārtībā.

12.5. Portāla lietotājs var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Portāla lietotājs var mainīt savas ierīces tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, dzēstu esošās vai vienkārši informētu Lietotāju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz ierīci.

12.6. Izvēloties dzēst sīkdatnes, jāzina, ka tiks zaudētas visas Portālā iestatītās lietotāja izvēles. Ja nobloķēsiet sīkdatnes pavisam, Portāls nedarbosies pienācīgi, tāpēc CEF iesaka neatslēgt sīkdatņu funkciju.

12.7. Portāla lietotājs var dzēst no sava datora visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā, un var noteikt, lai Portāla apmeklējumam izmantojamā tīmekļa pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat Portālu, taču šādā gadījumā daži pakalpojumi un Portāla funkcijas var nedarboties.

13. Noteikumu grozījumi

13.1. Noteikumi pēc nepieciešamības var tikt grozīti. Izmaiņas tiks publicētas Portālā.